Steder i Matera

Lokal tid:
07:10:21
Matera
L'Hotel In Pietra

L'Hotel In Pietra

Via San Giovanni Vecchio, 22, Matera
lodgingLæs mere
Hotel Casino Ridola - Matera

Hotel Casino Ridola - Matera

Via Marcello Morelli, 13, Matera
lodgingLæs mere
Sax Barisano di Montemurro Aldo

Sax Barisano di Montemurro Aldo

Via Fiorentini, 243/247, Matera
cafeLæs mere
Residence Sassi San Gennaro

Residence Sassi San Gennaro

Via San Gennaro, 24, Matera
lodgingLæs mere
Residence San Giovanni Vecchio

Residence San Giovanni Vecchio

Via San Giovanni Vecchio, 77, Matera
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Matera

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning