Politi i Rimini

Åben kort
Lokal tid:
09:04:37

Comando Stazione Carabinieri Rimini (no112)

Via Destra del Porto, 43, Rimini
policeLæs mere

Carabinieri Nucleo Ispettorato Lavoro Rimini

Piazzale Cesare Battisti, 20, Rimini
policeLæs mere

Sezione Polizia Ferroviaria Rimini

Piazzale Cesare Battisti, 1, Rimini
policeLæs mere

Guardia Di Finanza

Via Lucio Lando, 36, Rimini
policeLæs mere

Questura di Rimini

Corso d'Augusto, 192, Rimini
policeLæs mere

Polizia Amministrativa e Sociale

Via Bonsi, 38, Rimini
policeLæs mere

Questura Di Rimini Ufficio Passaporti

Via Bonsi, 38, Rimini
local_government_officeLæs mere

Distaccamento Centrale Polizia Municipale

Via Maurizio Brighenti, 24, Rimini
policeLæs mere

Polizia Postale

Largo Giulio Cesare, 1, Rimini
policeLæs mere

Ufficio contravvenzioni (verbali).

Viale Euterpe, 12, Rimini
policeLæs mere

Guardia Di Finanza Comando Provinciale, Comando Nucleo Polizia Tributaria e Comando Compagnia Rimini

Via Augusto Grassi, 10, Rimini
policeLæs mere

Comando Carabinieri Rimini Principale

Viale Carlo Alberto dalla Chiesa, 15, Rimini
policeLæs mere

Polizia Stradale

Via Circonvallazione Nuova, 57, Rimini
policeLæs mere

Carabinieri Comando Gruppo Nucleo Forestale Rimini

Viale Luigi Settembrini, 17, Rimini
policeLæs mere

Corpo Forestale dello Stato

Viale Luigi Settembrini, Rimini
policeLæs mere

Comando Stazione Carabinieri Viserba

Via Egisto Morri, 20, Viserba
policeLæs mere

Comando Polizia Municipale di Rimini

Via della Gazzella, 27, Rimini
policeLæs mere

Polizia Municipale - Centrale Radio Operativa

Via Della Gazzella 27, Interno, Rimini
policeLæs mere

Polizia Municipale - Distaccamento di Viserba

Viale Piacenza, 2, Rimini
policeLæs mere

Polizia Municipale - Distaccamento Miramare

Viale Antonio Locatelli, 6/A, Rimini
policeLæs mere

📑 Rimini alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning