Politi i Rimini

Lokal tid:
22:35:18
Comando Stazione Carabinieri Rimini (no112)

Comando Stazione Carabinieri Rimini (no112)

Via Destra del Porto, 43, Rimini
policeLæs mere

Carabinieri Nucleo Ispettorato Lavoro Rimini

Piazzale Cesare Battisti, 20, Rimini
policeLæs mere
Sezione Polizia Ferroviaria Rimini

Sezione Polizia Ferroviaria Rimini

Piazzale Cesare Battisti, 1, Rimini
policeLæs mere

Guardia Di Finanza

Via Lucio Lando, 36, Rimini
policeLæs mere
Questura di Rimini

Questura di Rimini

Corso d'Augusto, 192, Rimini
policeLæs mere

Polizia Amministrativa e Sociale

Via Bonsi, 38, Rimini
policeLæs mere
Questura Di Rimini Ufficio Passaporti

Questura Di Rimini Ufficio Passaporti

Via Bonsi, 38, Rimini
local_government_officeLæs mere

📑 Rimini alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning